Reglement – Algemene voorwaarden Sportfestival Maarsseveen & LachRun

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Evenement: het door Stichting Duurzaam Sporten, Gezond Ontspannen te organiseren sportfestival; Sportfestival Maarsseveen in samenwerking met LachRun.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 5. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Duurzaam Sporten, Gezond Ontspannen) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. De volgende leeftijdgrenzen zijn bepaald. De Swim Run, de 3 en 6 (S)miles een leeftijd vanaf 12 jaar en ouder. Deelname aan de KidsRun kan met de leeftijd van 4-11 jaar
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement te laten plaats nemen.
 4. Het overdragen van een overeenkomst voor een onderdeel van het Evenement is niet mogelijk.
 5. Omzetting van een afstand is mogelijk door middel van het sturen van een email naar sportfestival@lachrun.nl. Omzetting van de KidsRun naar een andere wedstrijd is niet mogelijk. Omzettingen zijn kosteloos.
 6. De Deelnemer dient de gehele wedstrijdafstand zelf af te leggen zonder externe hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld fiets, auto of brommer. Indien blijkt dat de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van een of meerdere ongeoorloofde hulpmiddelen zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
 7. Deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
 8. Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot uiterlijk 8 juli. Overige bestellingen zullen dan worden geannuleerd en er zal € 5 administratiekosten in rekening worden gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
 9. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 10. Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 11. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien en voor zover zulks is gedekt onder de door de Organisator afgesloten evenementenverzekering en onder aftrek van administratiekosten.
 12. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 13. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden afgelast moet worden.
 14. Bij aanmelding voor het Evenement wordt de Deelnemer automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van het Evenement, zodat Deelnemers op de hoogte wordt gehouden van het Evenement.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.
 5. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mocht lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. De organisatie streeft naar een zo goed mogelijk verloop van het evenement, w.o. beveiliging en verzorging. Direct na de finish is medische verzorging. (Rode Kruis).
 8. Sponsoren van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaats vindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 2. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 Reglement

Op de deelname voor de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Sportfestival Maarsseveen, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Voor alle afstanden gelden geen maximale aankomsttijden. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig kunnen bijwonen van de volgende evenementen op de programmering

Alle deelnemers zijn verplicht de aan hen uitgereikte startnummers goed zichtbaar te dragen. (borstzijde). Bij de Aquathlon is ruimte beschikbaar om je kledij weg te leggen vóór het zwemmen. Na het zwemmen dient het startnummer weer zichtbaar op de borst te zitten alvorens de finish wordt gepasseerd.

Organisatie en wedstrijdleiding behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in route, aanvangstijdstip, en afstanden wegens calamiteiten of extreme weersomstandigheden.

De wegenverkeerswet etc. blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Deelnemers verklaren zich met en onderwerpen zich aan deze voorwaarden en bepalingen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslist de organisatie.

Deelnemers deponeren hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Is een vuilnisbak vol, dan neemt een deelnemer zijn afval mee naar huis.

In alle gevallen waar dit regelement niet in voorziet, beslist Organisatie